Yönetmelik

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

Kuruluş Amacı

Madde 1 – Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olmak üzere bir Turizm İşletmeciliği Uygulama ve Araştırma Merkez’i kurulmuştur. (Bundan böyle Merkez olarak anılacaktır). Merkez, Turizm İşletmeciliği dalına giren her türlü konuda, en yeni teknolojilerin aranması, bulunması ve uygulamaya konulması ve kendi konusu ile ilgili alanlarda disiplinlerarası araştırma ve uygulama yapmak amacı ile kurulmuş bir birimdir.

Görevleri

Madde 2 – Merkez’in görevleri şunlardır:

a) Turizm Veri Bankası ve Bilgi Dağıtım birimini yönetmek;

b) Uygulamalı hizmet eğitimi yapmak;

    i) Uygulamalı konaklama işletmeciliği eğitimi,

    ii) Uygulamalı yeme-içme hizmetleri eğitimi,

        (Kafeterya, Alacarte Restoran, Banket, Konferans v.b. hizmetler)

    iii) Uygulamalı Seyahat ve Tur-İşletmeciliği eğitimi.

c) Araştırma ve seminer tebliğlerinin basımı ve yayımı;

d) Araştırma yapmak, eğitim ve araştırmaya yönelik danışmanlık faaliyetlerini  yürütmektir.

 

Organlar

Madde 3 – Merkez’in organları şunlardır:

a) Merkez Genel Kurulu

b) Merkez Kurulu

c) Merkez Başkanı

 

Merkez Genel Kurulu

Madde 4 – Merkez Genel Kurulu, Merkez’in üyelerinden oluşur. Merkez Genel Kurulu’na üye kabulü, kişinin başvurusu, Merkez Kurulu’nun önerisi ve Rektör’ün onayı ile olur.

Madde 5 –a) Merkez Genel Kurulu yılda bir kez olağan olarak toplanır. Genel Kurul Başkanlığını Merkez Başkanı yürütür.

b) Genel Kurul’un toplantı yeter sayısı üye tam sayısının; karar yeter sayısı toplantıya katılan üye sayısının yarısını aşan sayıdır. Oyların eşitliği halinde Başkan’ın oyu iki sayılır.

c) Genel Kurul toplantılarına geçerli ve Genel Kurul’ca kabul edilen mazereti olmadan iki kez katılmayanların üyelikleri düşer.

d) Merkez Başkanı gerekli gördüğü takdirde Merkez Genel Kurulu’nu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Merkez Genel Kurulu’nun üye sayısının yarısını aşan sayıda üye talep ettiği takdirde Merkez Başkanı Merkez Genel Kurulu’nu en geç bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağırır. Olağanüstü toplantılarda gündem dışı konular görüşülmez.

e) Merkez Genel Kurul’u tutanaklarından bir nüsha Rektörlüğe gönderilir.

 

Madde 6 – Merkez Genel Kurulu’nun görevleri şunlardır:

a) Uzun vadeli bilimsel ve idari plan önerileri geliştirmek;

b) Yıllık Faaliyet Raporunu ve Yıllık Çalışma Programını görüşüp onaylamak;

c) Merkez Genel Kurulu üyesi tam zamanlı Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri arasından Merkez Başkanı adayını seçmek ve Rektör’e önermek;

d) Merkez Kurulu’nun, Merkez Başkanı dışında kalan üyelerini Merkez Genel Kurulu üyesi olan ve tam zamanlı Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri arasından üç yıl için seçmek,

e) Yönetmelik değişikliği önerilerini görüşüp kabul edildiği takdirde Rektör’ün onayına sunmak.

 

Merkez Kurulu

Madde 7 – Merkez Kurulu, Merkez Başkanı ve Merkez Genel Kurulu’nca üç yıl için seçilen iki üyeden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Merkez Kurulu üyeleri tam zamanlı Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesidir.

 

Madde 8 – Merkez Kurulu ayda en az bir defa toplanır. Merkez Kurulu’nun görevleri şunlardır:

a) Bu Yönetmelikle belirlenen amaçlar doğrultusunda Merkez’in çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak;

b) Merkez Genel Kurulu’na üye başvurularını görüşüp karar almak;

c) Merkezin Yıllık Faaliyet Raporunu ve Yıllık Çalışma Programını görüşerek son şeklini vermek;

d) Araştırma, yayın ve diğer çalışma alanlarına yardımcı konularda karar almak;

e) Merkez’in çalışmaları için gerekli çalışma gruplarını ve komisyonları kurmak;

f) Merkez’in uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programını hazırlamaktır.

 

Merkez Kurulu tutanakları Merkez Genel Kurulu üyelerinin incelenmesine her zaman açıktır. Bu tutanaklardan bir nüsha Rektörlüğe gönderilir.

 

Merkez Başkanı

Madde 9 – Merkez Genel Kurulu tarafından seçilen Merkez Başkanı adayı Rektör’e önerilir. Merkez Başkanı Rektör tarafından üç yıl süreyle atanır. Süresi biten Merkez Başkanı tekrar atanabilir. Merkez Başkanı kendisine yardımcı olmak üzere Merkez Genel Kurulu üyeleri arasından en çok iki Merkez Başkan Yardımcısı atar. Başkan, görevi başında bulunmadığı zaman Yardımcılarından birisini vekil bırakır. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Merkez Başkanı atanır.

Madde 10 – Merkez Başkanı’nın görevleri şunlardır:

a) Merkez’i temsil etmek;

b) Merkez’in çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak;

c) Merkez Kurulu Kararlarını uygulamak;

d) Merkez Kurulu’nu toplantıya çağırmak; bu toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek;

e) Merkez Genel Kurulu’nu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak; bu toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek;

f) Merkez’in Yıllık Faaliyet Raporunu ve bir sonraki yıla ait Yıllık Çalışma Programını hazırlamak ve Merkez Genel Kurulu’nda onaylanmış şekli ile Rektörlüğe sunmak;

g) Çalışma konularıyla ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşan ve Merkez Başkanı’nın isteği ile toplanan ve kendisine sunulan konularda incelemeler yaparak görüş belirten bir Danışma Kurulu teşkil etmek;

h) Merkez Başkanı, Merkez’in çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden Rektör’e karşı sorumludur.

Merkez Başkan Yardımcıları, Merkez Başkanı’nın kendilerine vereceği görevleri yaparlar.

 

Madde 11 – Merkez’de görev yapacak her türlü idari ve teknik personelin görevlendirilmesi, Merkez Başkanı’nın önerisi ve Rektör’ün onayı ile olur.

Geçici Madde 1- Merkez’in ilk Genel Kurulu, Boğaziçi Üniversitesi Senatosu tarafından Merkez kurucu üyesi olmak üzere başvurmuş öğretim üyeleri arasından seçilerek Rektör’e önerilir ve Rektör tarafından atanır.

            

Yürürlük

Madde 12 – Bu Yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Boğaziçi Üniversitesi Rektör’ü yürütür.

  

Resmi Gazete              

Tarih                   : 13 Mayıs 1994

Sayı                     : 21933